דוחות שנתיים והצהרת הון

דוח אישי

דוח אישי הינו דוח הכולל את כל סוגי ההכנסות שהיו לאדם במהלך שנת המס.

על פי רוב שנת המס היא שנה קלנדרית מלאה, המתחילה ב-1.1 ומסתיימת ב-31.12.

הדוח כולל גם ריכוז של כל הניכויים והזיכויים להם הוא זכאי.

 

כתוצאה מהדוח מחושב המס הסופי שעל האדם לשלם, במקרה ששילם במהלך התקופה יותר משהיה אמור, יקבל החזר מס.

 

הדוח מתייחס לכלל ההכנסות של התא המשפחתי לרבות הכנסות של בן / בת הזוג שכיר/ה.

 

הגשת דוח אישי מוטלת על עוסק פטור, עוסק מורשה, בעל שליטה וכן על שכירים בעלי הכנסות גבוהות (יש להתעדכן בתקרה בכל שנה). 

 

הגשת הדוח האישי באמצעות רואה חשבון מסייעת למיצוי מלא של הטבות המס המגיעות לך! 

 

להלן רשימת המסמכים שיש להציג לצורך הכנת הדוח האישי

 

דוח חברה

דוח חברה מורכב מדוחות כספיים המתארים את מצבה הפיננסי של ישות חשבונאית, והם מופקים בסוף כל תקופה חשבונאית.

  • מאזן - דוח על מצב הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לסוף התקופה החשבונאית.

  • דוח רווח והפסד או (דוח על הרווח הכולל) - התוצאות הכספיות של החברה (הרווח או ההפסד) עבור מהלך התקופה החשבונאית.

 

הדוחות הכספיים, לרבות הביאורים, מוצגים עם מספרי השוואה לתקופות קודמות.

בכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון.

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח / המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת (פרטית, ציבורית, ממשלתית, מלכ"ר, חברת ביטוח, בנק ועוד).

 

הדוחות משמשים את המשקיעים ואת המלווים (בנקים, ספקים וגופים אחרים) כחלק משיקולי מתן ההלוואה/ אשראי או ביצוע השקעה וכן את הרשויות ממשלתיות בקביעת המסים, עמידה בהוראות רגולטוריות, מכרזים ועוד.

 

להלן רשימת המסמכים שיש להציג לצורך הכנת דוח חברה

דוח נסיעה לחו"ל

הוצאות נסיעה לחו"ל מותרות בניכוי אם הנסיעה והשהייה שם היו הכרחיות לצורך ייצור ההכנסה.

ההוצאות המותרות בניכוי הן: הוצאות הטיסה לינה ושכירת רכב ע"פ קבלות והוצאות אשל בלא צורך בקבלות, בכפוף לסכום תקרה מקסימלי המתעדכן בכל שנה.

 

יש למלא  דוח נסיעה לחו"ל הכולל פרטים אלו: שם הנוסע, תפקידו, מטרת הנסיעה, ימי השהות העסקיים בחו"ל (בכל ארץ בנפרד מתאריך עד תאריך ) סכום ההוצאה בכל סעיף, פרטים ופרוט לגבי כל סוג הוצאה כגון הוצאות לינה, כרטיס טיסה, הוצאות השכרת רכב והוצאות בעד אנשים נלווים .

 

מצ"ב דוח נסיעה לחו"ל

קובץ EXCEL

קובץ PDF

הצהרת הון

דו"ח על רכוש והתחייבויות (סוף שנה מסויימת) של אדם ובני משפחתו (רעיה וילדים שטרם מלאו להם 18).

 

מטרת הדו"ח ליצור תמונת מצב של הנכסים וההתחייבויות ליום ספציפי, וכן לאמת את הכנסות האדם.

 

טופס הצהרת הון נשלח ע"י פקיד השומה מתוקף סמכותו על פי סעיף 135 לפקודת מס הכנסה. בד"כ תגיע דרישה בשנה בה נפתח תיק לראשונה ברשויות המס, ולאחר מכן בטווח שבין 4 ל-6 שנים מהדרישה הקודמת. 

מדובר בתקופה גמישה הנתונה לשיקול דעת פקיד השומה.

 

הצהרת ההון הראשונה תהווה את הבסיס לבדיקת ההצהרות העוקבות. 

לאחר ההצהרה הראשונה, ייעשה אימות ההכנסות על ידי השוואה בין ההצהרות על פני השנים לבין סבירות השינויים בהון – האם השינוי סביר ותואם את דיווחי ההכנסות בדוחות השנתיים בניכוי הוצאות מחיה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

הצהרת ההון נערכת על בסיס עלות ולא על בסיס שווי.

כל נכס או התחייבות שידווחו בהצהרה ילוו במסמך מאמת. יש להקפיד כי המסמכים יינתנו לתאריך ההצהרה כנדרש.

חשוב לזכור שמס הכנסה מקושר ליתר הרשויות ולגורמים רבים נוספים ומבצע הצלבת מידע מקיפה – לפיכך חשוב להקפיד על שלמות הנתונים ועל הגשת דוח תקין שנערך ונבחן ע"י גורם מקצועי.

 

יש להגיש את ההצהרה בתוך 120 יום ממועד הדרישה. במקרים מסוימים ניתן להאריך את התקופה הנ"ל ע"י פניה בבקשת אורכה לפקיד השומה.

אי הגשת ההצהרה במועד שנקבע תגרור קבלת קנס.

 

להלן רשימת המסמכים והנתונים הנדרשים להצהרת הון

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי / או ייעוץ פנסיה ו/או ייעוץ כלכלי, או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולות או להימנעות מהן. ייתכן ובמידע המפורט באתר חלו טעויות ו/או השמטות של מידע רלוונטי. לפיכך, אין להסתמך על המידע המפורט באתר בכל דרך שהיא והעושה כן עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממשרד סרנגה ושות' כל אחריות.