חוזרים מקצועיים 

משרדינו מפרסם מעת לעת חוזרים מקצועיים לטובת כלל לקוחותינו.

 

אנו ממליצים לכם לעקוב ולהתעדכן אחר החוזרים המקצועיים, וכן לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בהן.

 

נשמח לענות לכל שאלה מקצועית.

מיסוי משיכות בעלים

22/05/2017

חברות בע"מ, בעלי שליטה

חברות ארנק

22/05/2017

חברות בע"מ, בעלי שליטה

08/02/2017

שלום רב,

 

כמפורט בחוזר מס הכנסה מצ"ב מיום 02/01/2017, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, שפורסם ביום 29/12/2016 נקבעו מספר תיקונים בפקודת מס הכנסה, אשר מטרתם לתת כלים לרשות המיסים להתמודד עם תכנוני מס כגון מיסוי יתרות חובה ומיסוי עודפים שלא חולקו. במסגרת חוק ההתייעלות נקבעה הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו-ב(3) לפקודת מס הכנסה הקובעת לתקופה קצובה, שמיום 1.1.2017 ועד ליום 30.9.2017 שיעור מס הכנסה מופחת של 25% על דיבידנד, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ליום 31.12.2016 , זאת בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בהוראת השעה (מצ"ב) ויפורטו להלן.

הוראת השעה:

כידוע, כיום סעיף 125ב לפקודה קובע, בין היתר, כי שיעור המס החל על הכנסה מדיבידנד, בידי יחיד או בידי חברה משפחתית יהיה 25% ואם היחיד או הנישום בחברה משפחתית כמשמעותו בסעיף 64א הוא בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד – 30%.

בהתאם להוראת השעה שנקבעה, שיעור מס ההכנסה מדיבידנד יהא 25% לבעל מניות מהותי ("הדיבידנד המוטב") בהתקיים כל התנאים המפורטים כמפורט להלן

1.הדיבידנד שולם מרווחים צבורים עד 31.12.2016

2. הדיבידנד שולם לבעל מניות מהותי או לחברה משפחתית שהינה בעל מניות מהותי בחברה מחלקת הדיבידנד.

3. הדיבידנד שולם בתקופת ההטבה, כפי שפורטה לעיל

4. ממוצע הכנסות - על מנת למנוע שימוש בהטבה זו כתחליף להכנסת עבודה נקבע, כי בכל אחת מן השנים 2017-2019, סכום ההכנסות שיקבל בעל המניות המהותי (הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה וריבית ותשלומים אחרים למעט ההכנסות מדיבידנד) מהחברה המחלקת, לא יפחת ממוצע ההכנסות שהתקבל בידו בשנות המס 2015 ו- 2016.

5. אי קיזוז הפסדי הון - לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון ממכירת ניירות ערך כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב בשנת המס שבה חולק הדיבידנד.

6. הטבה נוספת – אי חיוב במס יסף - הוראת השעה קובעת כי דיבידנד מוטב לא ייכלל בחישוב ההכנסה החייבת ולא ימוסה במס יסף בשיעור של 3%.

לסיכום

הוראת השעה האמורה מעניקה הטבת מס משמעותית אותה יש לנצל עד ליום 30.9.2017 שכן, לו הדיבידנד היה מחולק בשנת 2017 ללא הוראת השעה – היה חל מס בשיעור של 33%.

הנושא יידון כבכל שנה במסגרת הביקורת.

לעדכונכם.

חברות, בעלי מניות

10/01/2017

עמדות חייבות בדיווח בדוחות החל משנת המס 2016

רלוונטי לכל מי שנדרש להגיש דוחות מס

24.08.15

נושא: החזר מטעם ביטוח לאומי 

קהל יעד: פורשים/ גימלאים

07.07.15

נושא: הכרה במע"מ בגין כלי רכב בבעלות עסקים ועצמאים,שנמצאים בשימוש פרטי

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

15.06.15

נושא: דוחות שנתיים

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

24.03.15

נושא: טופס 161

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

11.03.15

נושא: הכרעה עקרונית בנושא (טיוטה) לגבי תביעות לחברות הביטוח

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

23.02.15

נושא: בדיקת פרטים אישיים ופרטים כספיים

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

27.01.15

נושא: חובות וזכויות בביטוח הלאומי לשכירים ולעצמאיים

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

08.01.15

נושא: (1) תשלום המס בגין 2014 תוך קבלת פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית, (2) דיווח על בחירה במסלול מיסוי של 10% ביחס להכנסה מהשכרת דירת מגורים בישראל

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

31.12.14

נושא: (1) עדכון החוק בדבר מסירת הודעות למועמדים לעבודה, (2) עדכון תקרה לזיכוי ממס בגין תרומות, (3) עדכון נוהל גילוי מרצון - הליך אנונימי להון השחור

קהל יעד: עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה

Please reload

המידע באתר זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי / או ייעוץ פנסיה ו/או ייעוץ כלכלי, או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת פעולות או להימנעות מהן. ייתכן ובמידע המפורט באתר חלו טעויות ו/או השמטות של מידע רלוונטי. לפיכך, אין להסתמך על המידע המפורט באתר בכל דרך שהיא והעושה כן עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר ממשרד סרנגה ושות' כל אחריות.